برنامه کامل رقابت های لیگ یک و زمانبندی پنج هفته ابتدایی این مسابقات اعلام شد. 

به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، رقابت های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور روز پنج مرداد ماه قرعه کشی شد و با توجه به جایگزینی داماش گیلان به جای کارون اروند خرمشهر، برنامه این رقابت ها با ذکر اینکه تنها تاریخ پنج هفته ابتدایی اعلام شده به شرح زیر است:

 

* هفته اول / شنبه ۲۶ مرداد ۹۸

سپیدرود رشت- مس رفسنجان

پرسپولیس پاکدشت- ملوان بندرانزلی

رایکا مازندران- داماش گیلان 

قشقایی شیراز- مس کرمان

آرمان گهر سیرجان- گل ریحان البرز

نیروی زمینی تهران- خوشه طلایی ساوه

آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز

شهرداری تبریز- نود ارومیه

استقلال خوزستان- بادران تهران

 

* هفته دوم / پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸

نود ارومیه- سپیدرود رشت

مس رفسنجان- استقلال خوزستان

بادران تهران- نیروی زمینی تهران

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز

گل ریحان البرز- آلومینیوم اراک

خوشه طلایی ساوه- قشقایی شیراز

داماش گیلان – پرسپولیس پاکدشت

ملوان بندرانزلی- آرمان گهر سیرجان

مس کرمان- رایکا مازندران

 

* هفته سوم / سه شنبه ۵ شهریور ۹۸

قشقایی شیراز- مس رفسنجان

نیروی زمینی تهران- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلیداماش گیلان 

آرمان گهر سیرجان- مس کرمان

پرسپولیس پاکدشت- گل ریحان البرز

شهرداری تبریز- خوشه طلایی ساوه

استقلال خوزستان- فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک- نود ارومیه

رایکا مازندران- بادران تهران

 

* هفته چهارم / دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ 

فجرسپاسی شیراز- بادران تهران

سپیدرود رشت- استقلال خوزستان

مس رفسنجان- نیروی زمینی تهران

بادران تهران- شهرداری تبریز

خوشه طلایی ساوه- آلومینیوم اراک

گل ریحان البرز- قشقایی شیراز

مس کرمان – پرسپولیس پاکدشت

داماش گیلان  آرمان گهر سیرجان

نود ارومیه- رایکا مازندران

 

* هفته پنجم / یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸ 

پرسپولیس پاکدشت- مس رفسنجان

شهرداری تبریز- سپیدرود رشت

آلومینیوم اراک- استقلال خوزستان

داماش گیلان مس کرمان

رایکا مازندران- گل ریحان البرز

ملوان بندرانزلی- خوشه طلایی ساوه

قشقایی شیراز- فجرسپاسی شیراز

نیروی زمینی تهران- نود ارومیه

آرمان گهر سیرجان- بادران تهران

 

* هفته ششم

مس کرمان- ملوان بندرانزلی

گل ریحان البرزداماش گیلان 

استقلال خوزستان- نیروی زمینی تهران

مس رفسنجان- شهرداری تبریز

سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک

نود ارومیه- قشقایی شیراز

بادران تهران- پرسپولیس پاکدشت

فجرسپاسی شیراز- آرمان گهر سیرجان

خوشه طلایی ساوه- رایکا مازندران

 

* هفته هفتم

آرمان گهر سیرجان- مس کرمان

پرسپولیس پاکدشت- سپیدرود رشت

شهرداری تبریز- استقلال خوزستان

آلومینیوم اراک- نیروی زمینی تهران

ملوان بندرانزلی- گل ریحان البرز

مس کرمان- خوشه طلایی ساوه

رایکا مازندران- فجرسپاسی شیراز

داماش گیلان نود ارومیه

قشقایی شیراز- بادران تهران

 

* هفته هشتم

نود ارومیه- ملوان بندرانزلی

مس رفسنجانداماش گیلان 

گل ریحان البرز – مس کرمان

نیروی زمینی تهران- شهرداری تبریز

بادران تهران – آلومینیوم اراک

استقلال خوزستان – قشقایی شیراز

خوشه طلایی ساوه – آرمان کهر سیرجان

فجر سپاسی شیراز- پرسپولیس پاکدشت

سپیدرود رشت – رایکا مازندران

 

* هفته نهم

آلومینیوم اراک – مس رفسنجان

آرمان گهر سیرجان- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی- استقلال خوزستان

قشقایی شیراز- نیروی زمینی تهران

رایکا مازندران- شهرداری تبریز

گل ریحان البرز- خوشه طلایی ساوه

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز

پرسپولیس پاکدشت- نود ارومیه

داماش گیلان  بادران تهران

 

* هفته دهم

بادران تهران- ملوان بندرانزلی

خوشه طلایی ساوهداماش گیلان 

مس رفسنجان- مس کرمان

فجرسپاسی شیراز- گل ریحان البرز

شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک

سپیدرود رشت- قشقایی شیراز

استقلال خوزستان- پرسپولیس پاکدشت

نود ارومیه- آرمان گهر سیرجان

نیروی زمینی تهران- رایکا مازندران

 

* هفته یازدهم

رایکا بابل- مس رفسنجان

ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت

داماش گیلان استقلال خوزستان

پرسپولیس پاکدشت- نیروی زمینی تهران

آرمان گهر سیرجان- شهرداری تبریز

قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک

خوشه طلایی ساوه- فجرسپاسی شیراز

گل ریحان البرز- نود ارومیه

مس کرمان- بادران تهران

 

* هفته دوازدهم

مس رفسنجان- ملوان بندرانزلی

فجرسپاسی شیرازداماش گیلان 

نود ارومیه- مس کرمان

سپیدرود رشت- گل ریحان البرز

بادران تهران- خوشه طلایی ساوه

شهرداری تبریز- قشقایی شیراز

آلومینیوم اراک- پرسپولیس پاکدشت

نیروی زمینی تهران- آرمان گهر سیرجان

استقلال خوزستان- رایکا مازندران

 

* هفته سیزدهم

گل ریحان البرز- مس رفسنجان

داماش گیلان  سپیدرود رشت

مس کرمان- استقلال خوزستان

ملوان بندرانزلی- نیروی زمینی تهران

پرسپولیس پاکدشت- شهرداری تبریز

آرمان گهر سیرجان- آلومینیوم اراک

رایکا مازندران- قشقایی شیراز

خوشه طلایی ساوه- نود ارومیه

فجرسپاسی شیراز- بادران تهران

 

* هفته چهاردهم

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی

نیروی زمینی تهرانداماش گیلان 

سپیدرود رشت- مس کرمان

بادران تهران- گل ریحان البرز

مس رفسنجان- خوشه طلایی ساوه

نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز

قشقایی شیراز- پرسپولیس پاکدشت

استقلال خوزستان- آرمان گهر سیرجان

آلومینیوم اراک- رایکا مازندران

 

*هفته پانزدهم 

فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان

خوشه طلایی ساوه- سپیدرود رشت

گل ریحان البرز- استقلال خوزستان

مس کرمان- نیروی زمینی تهران

داماش گیلان شهرداری تبریز

ملوان بندرانزلی- آلومینیوم اراک

آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز

نود ارومیه- بادران تهران

پرسپولیس پاکدشت- رایکا مازندران

 

* هفته شانزدهم

رایکا مازندران- ملوان بندرانزلی

قشقایی شیرازداماش گیلان 

آلومینیوم اراک- مس کرمان

شهرداری تبریز- گل ریحان البرز

استقلال خوزستان- خوشه طلایی ساوه

نیروی زمینی تهران- فجرسپاسی شیراز

مس رفسنجان- نود ارومیه

سپیدرود رشت- بادران تهران

پرسپولیس پاکدشت- آرمان گهر سیرجان

 

* هفته هفدهم

بادران تهران- مس رفسنجان

فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت

نود ارومیه- استقلال خوزستان

گل ریحان البرز- نیروی زمینی تهران

مس کرمان- شهرداری تبریز

داماش گیلان  آلومینیوم اراک

ملوان بندرانزلی- قشقایی شیراز

خوشه طلایی ساوه- پرسپولیس پاکدشت

آرمان گهر سیرجان- رایکا مازندران