این روزها و با وقوع فاجعه فوتبالی از دست رفتن احتمالی امتیاز داماش، بیش از پیش رشتی ها فقدان نماینده ای دلسوز را احساس می کنند!
در حالی که نمایندگان شهرهای دیگر برای کسب این سهمیه از هیچ تلاش و لابی فروگذار نمی کنند اما مشخص نیست که چرا نمایندگان شهرستان رشت در قبال دغدغه فوتبال دوستان شهر، بدون تحرک اند، روزه سکوت گرفته و حتی زحمت یک مصاحبه را نمی کشند! با این شرایط اسفبار اقتصادی و صنعتی حاکم در شهرستان، انتظار بی جایی نیست که حداقل به فکر حفظ این هنجار اجتماعی و ورزشی شهرباران باشند تا جوانان رشتی را سرافکنده نکنند!

در بحبوحه مشکل سهمیه لیگ یکی داماش، تنها نام غلامعلی جعفرزاده که حالا در استان مسئولیتی ندارد شنیده می شد که در بی تفاوتی سه نماینده کنونی شهر، تحرکات و لابی هایی داشته است؛ نماینده‌ی ادوار گذشته ای که این روزها فوتبال دوستان رشتی بیش از پیش فقدان حضورش را در مجلس احساس می کنند!