رتبه تیم بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز
۱ مس رفسنجان ۲۶ ۱۵ ۳ ۸ ۴۶ ۲۲ ۲۴ ۵۳
۲ مس کرمان ۲۶ ۱۲ ۴ ۱۰ ۳۳ ۲۰ ۱۳ ۴۶
۳ خوشه طلایی ۲۶ ۱۳ ۷ ۶ ۳۰ ۱۹ ۱۱ ۴۵
۴ آلومینیوم اراک ۲۶ ۱۱ ۳ ۱۲ ۲۴ ۱۵ ۹ ۴۵
۵ نود ارومیه ۲۶ ۱۱ ۴ ۱۱ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۴۴
۶ بادران تهران ۲۶ ۱۲ ۹ ۵ ۳۸ ۲۹ ۹ ۴۱
۷ گل ریحان البرز ۲۶ ۹ ۴ ۱۳ ۲۵ ۱۷ ۸ ۴۰
۸ فجر سپاسی ۲۶ ۹ ۷ ۱۰ ۲۶ ۲۲ ۴ ۳۷
۹ اس. خوزستان ۲۶ ۹ ۹ ۸ ۲۸ ۲۰ ۸ ۳۵
۱۰ سرخپوشان پ ۲۵ ۷ ۶ ۱۲ ۳۰ ۲۸ ۲ ۳۳
۱۱ داماش گیلان ۲۶ ۸ ۱۰ ۸ ۱۹ ۲۸ ۳۲
۱۲ قشقایی شیراز ۲۶ ۷ ۱۱ ۸ ۲۵ ۲۸ ۲۹
۱۳ آرمان گهر ۲۶ ۶ ۱۰ ۱۰ ۳۰ ۳۷ ۲۸
۱۴ نیروی زمینی ۲۶ ۷ ۱۳ ۶ ۲۴ ۳۴ -۱۰ ۲۷
۱۵ رایکا بابل ۲۶ ۵ ۱۰ ۱۱ ۲۲ ۲۴ ۲۶
۱۶ سپیدرود رشت ۲۵ ۷ ۱۳ ۵ ۲۳ ۳۶ -۱۳ ۲۶
۱۷ ملوان انزلی ۲۶ ۵ ۱۲ ۹ ۲۰ ۳۵ -۱۵ ۲۴
۱۸ شهرداری تبریز ۲۶ ۲ ۲۰ ۴ ۱۳ ۵۲ -۳۹ ۱۰