به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺷﺖ؛ ﺑﺮاى ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻰ جهت بررسی و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت داﻣﺎش ﮔﻴﻼن، ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و راﻳﺰﻧﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، در ﭘﺎﻳﺎن، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‌اى ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ را در اﺧﺘﻴﺎر رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

 

در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻮى ﺑﻰ‎ﻛﺴﻰ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ تیم محبوبِ رشت؛ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎىِ ﺷﻬﺮ را ﭘﺮﻛﺮده، ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ و ﺟﻮاﻧﻰ ﺧﻮد را در تیم‎هایی ﮔﺬاﺷﺘﻪ‎اﻳﻢ که پایه‎‎ی اولیه‎ی و خشت بنای این تیم بودند ﺑﺮ ﺧﻮد واجب ﻣﻰ‎داﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ، از آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﺷﺘﻪ‎اﻳﻢ و به ثمر نشانده و به بالندگی رسانیده‎ایم و در طی دوران پس از خود نیز، با دلسوزی و وسواس پی‎گیر اوج و حضیض‎های آن بوده، با شکست‎های آن، افسرده شده‏ و با پیروزی‌های آن سر به آسمان ساییده‌ایم و همواره به عنوان سمبل جسارت و شجاعت و مردانگیِ شهرمان رشت به آن افتخار نموده‎ایم، ﺑﭙﺎﺧﻴﺰﻳﻢ و با یاری گرفتن از علاقمندن و تمامِ دلسوزان شهرمان، ﻧﮕﺬارﻳﻢ داﻣﺎش‎، اﺳﻴﺮ چنگ‎ افرادی شود ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎلِ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، تا تیم شهرمان.

 

ﻣﺎ اعتقاد داریم؛ داﻣﺎش، اﻣﺘﺪاد ﺗﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ‎اش را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻰ ﻛﺎﺷﺘﻪ‎اﻳﻢ و با تعصب و غیرت، آن را آب یاری کرده‎ایم و ﻫﻨﻮز ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ، ﭼﻮن باغبانی دلسوز و ﭘﺪرى ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻨﺎرش ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داد ﻛﻪ ﺛﻤﺮه‎یِ ﺳﺎﻟ‎ﻬﺎ ﺧﻮن دل ﺧﻮردن‎ﻫﺎى ﻣﺎ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﻧﺪاﻧﻢ ﻛﺎرى‎ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد.

ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺷﺖ، اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داد ﺗﺎ ﺛﻤﺮه‎ی زﺣﻤﺖِ دلسوزانی چون، ﺧﻮش ﻛﻼم‎ﻫﺎ، زﻫﺮاﺑﻰ‎ﻫﺎ، و ﻫﻤﻪ‎ى ﺑﺰرﮔﺎن و زحمتکشان دیگر اﻳﻦ ﺗﻴﻢ، که نام بردن از تک تکِ آنها نیاز به طوماری طولانی دارد، با ﻧﺪاﻧﻢ ﻛﺎرى و دﺳﺖ دﺳﺖ ﻛﺮدن‎ﻫﺎﻳﻰ کسانی که از روی عشق نیست و دﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﺷﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه‎ی ﻫﻮاداران و ﭘﻴﺸﻜﺴﻮاﻦ ﺧﺎک ﺧﻮرده داﻣﺎش ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ، به باد فنا ﺑﺮود.

عشق و ایمان به پتانسیل‎های موجود در شهرمان، چه از نظر تعداد جوانان با انگیزه، چه از نظر توان فنی و بدنی و چه از نظر عشق و علاقه، وادارمان می‎کند که در همه حال، اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻰ داﻣﺎش را رﺻﺪ ‎ﻛﻨﻴﻢ و در ﺣﺪ ﺗﻮان، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ باشیم.

 

ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت داﻣﺎش ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و زﺧﻢ‎ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺴﺘﺮده‎ﺗﺮ ﻣﻰ‎ﺷﻮد، ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺧﻴﻠﻰ دﻳﺮ ﺷﻮد، ﭼﺎره‎اى ﺑﺮاى ﺑﺮون رﻓﺖِ درداﻧﻪ‎ﻣﺎن از اﻳﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ زﺟﺮآور ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .

ﻟﺬا در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ‎ی ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻰ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎنِ داﻣﺎش، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ‎ی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻫﻴﺎت ۵ ﻧﻔﺮه، ﺿﻤﻦ راﻳﺰﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل و ورزش اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ رﺷﺖ و استان گیلان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﮔﻴﻼن، و همچنین نماینده معزز ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه محترم رشت، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت داﻣﺎش ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ.

 

در ﭘﺎﻳﺎن؛ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ از ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻴﻢ ﻣﺤﺒﻮب‎ﻣﺎن زﺣﻤﺖ می‎کشند وﺗﻼش ﻣﻰ‎ﻛﻨﻨﺪ تا موجب سرافرازی همشهریان ما را فراهم نمایند، ﻳﺎدآور ﻣﻰ‎ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻣﺎن داﻣﺎش، ﻧﻘﻄﻪ وﺣﺪت‎ﻣﺎن ﺣﻔﻆ داﻣﺎش و ﻫﺪف‎ﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪى داﻣﺎش و شهرمان رشت می‎باشد و ﺑﺲ .