سری سوم و پایانی گزارش تصویری اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان از دیدار تیم های داماش و نفت مسجد سلیمان را در ادامه این مطلب مشاهده فرمائید. این بازی با نتیجه تساوی دو بر دو خاتمه یافت.

گزارش تصویری داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان

 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان
 
گزارش تصویری بازی داماش گیلان - نفت مسجد سلیمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزارش تصویری، داماش – نفت مسجد سلیمان، داماش گیلان، سایت هواداران داماش گیلان، دیار وارش، سایت داماش، damash،